admin 2023-08-04

Da se razumijemo postoji i puno prednosti i nedostataka i u jednom i u drug0m stanju, kako znamo postoje neke zemlje na svijetu u kojima je od r0đenja obrezivanje obavezno, jer tad se smanjuje mogućnost infekcije na minimum. Inače infekc1je tog dijela tijela mogu da budu veoma opasne, pa je dobro prevencijom uraditi sve što je u na$oj m0ći da ih spriječimo. Pitanje je koja je razlika između obrezan0g i ne0brezanog?

Postoji razlika u svemu, jer oni koji su ne0brezani imaju kako smo već istakli pr0bleme sa infekc1jom, teže čišćenje, ali njihove žene ne osjete toliku b0l koliku mogu osjetiti žene koje imaju odn0s sa obrezan1m. U Danskoj je nedavno urađeno istraživanje koje kaže da su žene dva puta zad0voljnije koje imaju odn0se sa obrezanim nego sa ne0brezanim. No, vjerujemo da svako ima sv0je mišljenje na ovu temu, ali mi izn0simo samo neke činjenice i nešto što je d0kazano.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*