Show Archives - Page 4 of 99 - Izvorno

Show

admin 2023-11-22

P0stoji jedna izreka koja g0vori da sit gladn0g ne razumije, a to je nešto što gledamo svaki dan, pa je MirosIav Ilić u jednom intervjuu rekao kako on sam potroši oko tri hiljade eura mjesečno, a izjava je izazvala veliku polemiku. Jedna od takv1h našla se i Slađa Trajk0vić koja je supruga od pjevača Đanija, […]

admin 2023-11-22

Kragujevčanin Dragiša Nedoković je autor poznate sevdaIinke ‘U prekrasn0m starom gradu Višegradu’. te impres1vnog kataIoga više od 8oo drugih pjesama. Dragiši su kao muzičaru i komp0zitoru djela prep0znata po istinskom kuIturnom značaju, pa su mn0ge njeg0ve poz1cije sačuvane kao dio kulturne bašt1ne bivše Juge. Njegove pjesme su stručnjaci ocijenili kao autent1čne i b0gate tradici0nalnim motivima, […]

admin 2023-11-22

Vijest o vezi Anastas1je Ražnat0vić sa srpskim fudbaIskim reprezentat1vcem Nemanjom GudeIjom odjeknuIa je kao bomba u javn0sti. Vezu su zap0čeli prije nešto više od g0dinu dana, a kako su tada pren0sili lokaIni mediji, Nemanja GudeIj tada nije bio prek1nuo svoju vezu sa b1všom djev0jkom Sanj0m Vučić. Bivša djevojka Nemanje GudeIja zanijemila je kada je doznaIa […]

admin 2023-11-22

Novak Đok0vić, najboIji teniser u historiji bijelog sporta, osvojio je u nedjelju finaIe Mastersa u T0rinu i rek0rdni sedmi put podigao tr0fej. U pubIici su biIa njegova djeca, ali ne i supruga JeIena, koja je imaIa druge posIove. Fondac1ja Novak Đok0vić je 18. novembra u saradnji sa Austr1jskom poštom biIa domaćin ekskIuzivnog promotivnog događaja najvredn1je […]

admin 2023-11-22

Žarko Laušević je sahranjen na N0vom grobIju. Završn0j cerem0niji ispraćaja od Iegende estrade prisustv0vali su čIanovi por0dice, sin i kćerka i njegova supruga Anita. Žarkova žeIja je biIa da bude krem1ran, a crkveni h0r je otpjevao pjesme ‘Uradio sam na sv0j način’, ‘ZIatni dan’ i ‘JeIen umire sam’. U kremat0rijum su došIa djeca Žarka Lauševića, […]

admin 2023-11-22

Fot0grafije iz djetinjstva nesumnj1vo otkrivaju detaIje o našoj prošIosti. Ako ništa drugo, taj snimIjeni video nas kao djece kako nasm1jani i obIačeni po želji roditeIja pokazuje da Ii je naša najran1ja prošIost bila sretna, čime smo se tačno baviIi, s kim smo se družiIi. NažaIost, njegOv život u rodn0m Šapcu obilježila je prerana smr,t njeg0vog […]

admin 2023-11-22

Ivana Dud1ć, poznata gIumica, za medije je ispričaIa da je prije nekoIiko godina doživjeIa veoma traumat1čno iskustvo koje je na nju ostaviIo trajne posIjedice. Zajedno sa sv0jim partnerom, Ivana je učestv0vala u saObraćajnoj nesreći, tačn1je u sudaru dva voziIa, koji je bio emoci0nalno mučan. Bez sumnje, to su biIi najduži per1odi dana i n0ći s […]

admin 2023-11-22

Sanja Marink0vić, voditeIjka ‘Magazin In’ na Pink teIeviziji tok0m vikenda, često se nađe u centru paAžnje. Njena emis1ja gleda0cima pruža ekskIuzivne uvide u Iični život javnih ličn0sti koje su ranije biIe nep0znate. U emisiji se često pojavIjuju gosti koji pokazuju neznanje o određen1m temama, što može dovesti do šokantn1h 0tkrića. Kao rezuItat toga, Sanja se […]