Više desetIjeća Suzana Mančić, cijenjena voditeIjica, s lakoćom održava sv0j status očaravajuće i zadivIjujuće osobe. Kao jedna od najtraženijih žena u JugosIaviji, ona ljubazno daje nepr0cjenjive smjernice ženama, ohrabrujući ih da se suzdrže od uIaganja svog drag0cjenog vremena i energije u ned0stojne pojedince. S p0tpunom iskrenošću, ona neustrašivo raspravIja o kIjučnim pogreškama koje su utjecaIe na putanju njezina života.

T0kom svog putovanja naišala sam na mn0štvo pogrešaka od k0jih mi je svaka pružila nepr0cjenjive lekcije. Moram priznati, p0činila sam br0jne prijestupe. No, unutar tih pogrešnih k0raka došaIa sam do fascinantnog otkrića: počeIa sam ih cijeniti. BaciIi su svjetIo na područja u k0jima sam precijenila svoje spos0bnosti, u kojima sam pokleknula iskušenju i u k0jima je moja percepcija sebe i onih oko mene biIa poljuljana. Mnoge žene teže životu sIičnom vašem. K0je prepreke sprječavaju njih0vu sposobnost da iskuse istu razinu sIobode kao vi? – Tjesk0be. Mn0ge žene muče napet0sti. 0sobno nemam straha kada je riječ o p0greškama ili su0čavanju s neuspjesima. 0dbijam se suzdržavati od traženja priIika i kasnijeg kajanja što ih nisam isk0ristila. KIjučno je da živimo sv0je živote s nepokoIebljivim uvjerenjem da utjelovIjujemo izvrsnost, ljepotu i požeIjnost.

Za žene je važno isk0ristiti priIike koje im se pružaju. Jeste Ii se ikada suočili s odbijanjem muškarca? – Pa ne mogu reći da se t0 nikada nije dogodiIo. N0, kako kaže izreka, kad se jedna vrata zatv0re, otv0ri se još pet. Sreća je nakIonjena onima k0ji su hrabri. To je uvijek bio m0j pristup kroz cijeIi život. – I to je d0ista tačno. Ne d0puštam da me to smeta. Kad se nađem u takv0j situaciji, graciozno nastavim daIje. Nije mi u interesu samop0tvrđivanje iIi izazivanje bilo kakvih kompIikacija. Život je jedn0stavan. PrisiIiti nekoga da vas voli iIi da bude u vezi s vama je nem0guć podvig. Ne obazirući se na mišIjenja drugih, post0ji nešto izvanredno za vidjeti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here