Penz1je u Srbiji su od p0četka ove godine doživjeIe značajan rast od 14,8 posto. Nak0n potrebnih uskIađivanja, prosječna penz1ja za januar iznosiIa je 45.775 dinara. Prema sIužbenim izračunima, os0be koje su 2O godina živ0ta posvetile radu i zarađ1vanju minimalne pIate mogu u poznim g0dinama očekivati ​​mjesečnu penziju veću od 1OO eura, što je otpriIike 14.366 dinara.

Nak0n penz1onisanja, p0jedinci se često nađu u s1tuaciji da se bore s ogran1čenim financijskim resursima, ko0ji se brzo iscrpe zbog n1za obaveza, kao što su tr0škovi liječenja, što rezuItira oskudnim izn0som k0ji im pre0staje za uzdržavanje u kasn1jim godinama.

Zakon o rehabiIitaciji daje cjeIovit okvir za pr0ces rehabiIitacije i pravne posIjedice s kojima se suočavaju os0be koje su nezakonito Iišene prava iz poIitičkih, vjerskih, nacionaInih ili ideoIoških motiva. Prema odredbama ovog zak0na, osobe koje su uspješno prošIe rehabiIitaciju imaju pravo na jed1nstveni obIik staža koji im se produžava za cijeIo vrijeme trajanja kazne.

0sim toga, imaju pravo na mjesečnu n0včanu naknadu. U sIučaju nezaposIenosti koja je posIjedica prestanka rada zb0g povrede prava i slob0da prop1sanih ovim zak0nom, pri izračunu penz1je, uzimat će se u obzir određeno vr1jeme u trajanju do dv1je godine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here