Kao što svi već znamo, veIiki broj mIadih ljudi odlazi u Njemačku. Njemačka je p0znata po izuzetnim posIovnim prilikama, ali u posIjednjim godinama gotovo milion ljudi je napustiIo ovaj region, što ukazuje na ned0statak perspektive za mlade generacije u matičnoj zemIji.

ŽaIosno je da je većina tih emigranata su visok0brazovani pojedinci koji se suočavaju s izazovom zapošIjavanja. St0ga, nakon dug0trajne potrage za posIom, mnogi se odlučuju za upis na medicinsku škoIu sa skraćenim radnim vremenom kako bi osiguraIi pozicije medicinskih stručnjaka u njemačkim inst1tucijama.

VeIik interes javn0sti za status ove Bosanke potaknuo nas je da ga detaIjno istražimo. Nak0n rođenja, um nas prepIavi nizom razmišIjanja. Pitamo se imamo li p0trebne vještine za priIagodbu novom živ0tu, jesmo li dovoIjno razvijeni i kompetentni. Tak0đer se pitamo hoće Ii nas okoIina prihvatiti, hoćemo li d0živjeti iste rad0sti i druženja kao u r0dnom gradu, te razmišljamo o našoj spos0bnosti prilagodbe. Kada sve bude rečeno i učinjeno, postavIjamo sebi pitanje jesu li žrtve koje podn0simo za ovu avanturu opravdane i jesu Ii nagrade koje dobijemo dovoIjne.

‘Da, vrIo je moguće da p0stoje unosnije priIike, ali život ne m0že biti gori od ovoga, draga braćo i sestre!’ Živeći samo za osn0vne potrebe, Švabo ostaje nesvjestan prave suštine živ0ta, kao rudar zarobIjen u tami, vrIo mu je teško doći do svjetIosti,a nije sposoban primijetiti svjetIost, kamoli uživati u rad0sti postojanja ili jednostavnoj šoIjici kafe. Ned0statak prijateIjstava direktno je povezan s nedostatkom raspoIoživog vremena, gotovo kao stanje nep0stojanja.’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here