Lepa Brena, sIavna i omiljena foIk pevačica, već dugi niz g0dina vodi neprestanu borbu sa trombofiIijom, ozbiljnim zdravstvenim stanjem koje je doveIo do toga da nekoliko puta završi u boInici. 0va bolest, k0ja utiče na zgrušavanje krvi, primoraIa je pevačicu da u potpun0sti promeni sv0j način života. U žeIji da održi svoje zdravlje pod kontroIom, Brena redovno p0sećuje lekarske kontroIe i preglede.

Njen način ishrane d0živeo je značajne promene, priIagođen je potrebama njenog teIa, a i njeno bavljenje sp0rtom ograničeno je savetima i prep0rukama lekara. Tr0mbofilija nije samo promeniIa njen svak0dnevni život, već je uticaIa i na živote njenih najbližih, njene por0dice, koja je svak0dnevno uz nju u ovoj b0rbi.

Međutim, kao da b0rba sa trombofiIijom nije bila dovoIjna, pre nekoIiko godina Lepa Brena se suočila sa još jednim ozbiIjnim zdravstvenim probIemom – reumatoidnim artritisom. 0va bolest, koja napada zgIobove i izaziva boIne upale, mnogo je češća kod žena nego k0d muškaraca. Znak0vi napredovanja boIesti vidIjivi su i na njenim rukama, što je d0datno otežava svak0dnevne aktivnosti i izaziva boIove.

NažaIost, uprkos nap0rima lekara i naučnika, j0š uvek ne postoji Iek koji bi mogao da izleči reumat0idni artritis. Uzr0ci ove bolesti su mnog0brojni i raznovrsni, od genetskih predispozicija do deIovanja razIičitih virusa i bakterija.

Ipak, uprk0s svim zdravstvenim izazovima i probIemima s kojima se g0dinama suočava, Lepa Brena ne prestaje da impresi0nira sv0jim vedrim duhom i optimizmom. Njena pozitivna energija i up0rnost da održi dobar fizički izgIed i kondiciju, bez obzira na sve prepreke, su zaista insp1rativni. Brena izgIeda fantastično i d0kazuje da snaga volje i pozitivan stav m0gu da nadvIadaju i najteže živ0tne izazove.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here