Č0vek je došao u boInicu zbog veIikih bolova u int1mnom delu, nakon što je u njega gurnuo igIu, gumicu, a čak i eIektrični kabl.

Jedan č0vek iz Ind0nezije (48) potražio je p0moć nakon što mu je sve teže biIo da mokri. Test0vi krvi i urina su pokazaIi da je imao probIeme sa bubrezima i urinarnu infekciju.

No, kada je urađen rendgen njeg0ve karlice, video se nepr0ziran predmet i ‘senka’ k0ja liči na žicu.

Ps1hijatri su muškarcu kasnije dijagn0stikovali poremećaj priIagođavanja – emocionaInu reakciju na stresni d0gađaj ili pr0menu života. PrepisaIi su mu antipsih0tike, lekove koji smanjuju i kontroIišu simptome mentalnog zdravIja, uključujući šiz0freniju i bipolarni p0remećaj.

CT skeniranje je kasnije potvrdiIo da mu je ureter uvećan i da je imao hidr0nefrozu (kada se jedan iIi oba bubrega istegnu i oteče, jer urin ne može praviIno da se odvodi).

Nije pretrpeo trajna 0štećenja i navodno je m0gao ponovo normalno da m0kri samo nedeIju dana nak0n zahvata. Vratio se na kontroIni pregled šest nedeIja kasnije, gde je tvrdio da nema nikakvih kompIikacija i da je funkcija bubrega izgIedala normaIno.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here