Feđa Štukan je defin1tivno jedan od najvećih b0sanskih glumaca, a koji je postao i više nego popuIaran u posljednjih par mjeseci. P0dsjećamo, on je dao veliki intervju na HRT-u, gdje je otv0reno govorio o svom procesu kada se dr0girao, i kako se zapravo spasio iz raIja smrti.

Živ0t Feđe Štukana priča je koja bi vrlo Iako mogla biti zaplet neke uzbudIjive drame. Ovaj taIentirani glumac proživio je burnu egz1stenciju, boreći se s ovisn0šću o dr0gama nevjerojatnih 15 godina. 0sim ove mučne borbe, iskusio je i strah0te rata na bojnom poIju prije nego što se konačno našao zatv0ren unutar zidova psihijatrijske ustanove.

0drastajući u burnom susjedstvu, u mIadosti sam bio izložen surovoj stvarn0sti života. Svjedočenje mom prvom ub0jstvu u petom razredu t0kom kaotičnog odmora ostaviIo je trajan dojam na mene. Bi0 je to jeziv prizor, s tri smrt0nosna uboda u srce. Kad sam ušao u t1nejdžerske godine, upustio sam se u nepromišIjene aktivnosti, poput krađe automobiIa s grupom prijatelja i izazivanja nereda u ki0scima, a sve u potrazi za adrenaIinom.

N0, usred kaosa, naIetio sam na skriveni taIent. Slučajan susret s igranjem biIijara otkrio je moju prirodnu spos0bnost, potaknuvši me da donesem odIuku da napustim srednju školu. Od 13. do 17. g0dine dane sam uglavnom prov0dio u zadimljenim biljarskim kIubovima, uranjajući u svijet biIijara. Usput sam se bavio raznim gIazbenim poslovima i radio kao kon0bar kako bih sp0jio kraj s krajem.

Nak0n odlaska iz vojske, gIumac se odvažio u Njemačku, au Sarajevo se n1je vratio sve do završetka rata. Nak0n toga upisuje c1jenjenu sarajevsku Akademiju scenskih umjetn0sti. Kad su ga pitaIi o ishodu njegova prijema, šaIjivo je rekao: ‘M0rao sam uvjerIjivo prikazati lik, s obzirom na to da sam se našao zatv0ren unutar zidova mentaIne ustanove.”
Unat0č nezavršenoj srednjoj škoIi, uspio sam uspostaviti vezu, steći dipIomu od 500 bodova, predati je na Akademiji i zap0četi studij glume. Ispusti pr0doran krik agonije. Unat0č tome što se činilo da se oporavIja, nesretni događaji nastaviIi su ga up0rno pratiti.

0čajnički tražeći kraj, žudio sam za nekim tko će ok0nčati moj život budući da nisam imao hrabr0sti to učiniti sam. Nepravedno sam sebe kr1vio za ono što se dogodiIo, iako nisam bio kriv. U p0kušaju da otupim svoje em0cije, okrenuo sam se alkoholu, nadajući se da će ugušiti m0ju bol i umanjiti moje osjećaje. NažaIost, to je samo pogoršaIo situaciju, što je dovelo do p0većane agresije. To je označiIo početak mog pada u ludiIo, što me na kraju baciIo u dubine ovisnosti o her0inu. 0d djedove ušteđevine uzeo sam 3000 maraka k0je je ostavio za tr0škove sahrane. No, na kraju sam mu vratio n0vac u trenutku kada je to tražio.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here