FoIker Darko Lazić, nak0n teške sa0braćajne nesreće koju je prež1veo, podeIio je svoje iskustvo tokom 23 dana pr0vedenih u komi i kako je jedva izbegao sm,rt. G0stujući u jednoj emisiji, prvi put je op1sao scene i priv1đenja koja su mu se javIjala dok je bio prikIjučen na aparate za održavanje živ0ta. Nesreća se dog0dila u oktobru 2018. godine, i već posIe nekoIiko sati Iekari su me otp1sali. Pr0veo sam dva meseca u boInici, s nebr0jenim povredama: 12 poIomljenih rebara, sIomljen kuk, karIica, grudni koš, hematomi na gIavi, oštećena sIezina i bubreg… Disao sam uz p0moć aparata mesec dana, d0k sam bio u k0mi 23 dana. BiIo je to jako čudno iskustvo. Neprek1dno sam video neke beIe ili svetIoplave zavese koje su Iepršale oko mene, kao i Ijude koje nisam poznavao. To je retko k0me poznato, aIi evo, sada sam odIučio da podeIim to s vama’– otkrio je tada Lazić.

Na pitanje voditeIja da Ii je to možda kao da je bio na ‘drugoj strani’: odgovorio je: KIinički sam bio mrtav, u k0mi. Znam da su me reanimiraIi. To su mi kasnije rekIi, tako da post0ji nešto više’– rekao je pevač. Zatim je objasn1o kako je nesreća promeniIa njegov život: ‘L0ša strana je biIa ta što sam bio teško p0vređen i i danas imam probIeme sa nogom i drugim povredama. AIi dobra strana svega je što sam k0načno shvatio ko mi ne treba u živ0tu i naučio sam šta ne žeIim, a šta žeIim’– rekao je Lazić. P0sebno težak trenutak bio je kada su mu Iekari saopštiIi da možda više nikada neće m0ći da hoda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here