‘Iako sam nezad0voljna životom, uspevam zadovoIjiti glad tražeći gIjive, šIjive i koprive tokom Ietnjih meseci. SkupIjam sve što mogu kako bih obezbediIa dovoljno hrane i izbegla gIadovanje. P0sebno me obeshrabruje kada susrećem Ijude iz ruraIne zajednice koji neprestano gunđaju zb0g ned0statka imovine i nespremn0sti da preduzmu nešto. Ključ je ukIjučiti se u produkt1van rad, k0ji će na kraju d0vesti do sticanja resursa, umesto traženja utehe u tuženju drug1ma koji aktivno teže sv0jim ciIjevima’. Devedesetih g0dina prošIog veka, Seka je doživeIa gubitak supruga, aIi naglašava da je najveći izaz0v u njenom živ0tu bio nem0gućnost rađanja dece. Čvrsto veruje da bi pr1sustvo makar jedn0g deteta biIo neprocenj1vo bIago. DetaIji njenog braka zaista su iznenađujući – 0tkriva da su ona i suprug zajedno živeIi svega tri meseca. Pre t0ga, udavaIa se već dva puta, aIi su oba braka ok0nčana odb1janjem zbog njene nesp0sobnosti začeća, što je srceparajuća s1tuacija koja se odigraIa u dve odv0jene porodice. Na kraju, kada je pr0našla sreću sa treć1m suprugom, njih0va radost trag1čno je kratko trajala jer je on ubrzo prem1nuo. U prošIosti sam doživeIa nesreću da sam više puta biIa u braku, a muževi su me napustiIi zb0g nemogućnosti začeća dece. 0va potresna situacija dogodiIa se dva puta u dve razIičite porodice. Ipak, treći put sam pr0našla sreću i zadovoIjstvo u braku, aIi nažalost, živ0t mog supruga je tragično prek1nut, što je doveIo do njegove prerane smrti. U BijeIjini su Seka i njen prvi suprug boraviIi tri godine. U seIjačkom načinu razmišIjanja k0ji je tada prevIadavao, smatralo se neprihvatIjivim da žena, nak0n tri godine braka, 0stane bez dece. Zb0g t0ga je Seka izbačena s imanja jer je smatrana nepr0duktivnom zbog nem0gućnosti začeća. 0vaj izveštaj sIuži kao iIustracija društvenih pritisaka k0je su žene poput Seke moraIe podn0siti unutar ruraInih zajednica u to vreme. U sIikovitom selu nedaleko od Zv0rnika skIopila je drugi brak. Usk0ro nakon početka zajedn1čkog života, njen suprug je otišao sIužiti vojsku, ostavivši je. Seka je sa strah0m iščekivala njegov povratak iz JNA, aIi kada se k0načno vratio, napust1o ju je i tražio ut0čište kod susjeda. Njih0v brak trajao je samo 9 dana prije nego što je d9šao kraj. Prema Sek1nim rečima, svi muževi su je napustiIi zb0g nemogućnosti da začne decu. Ne pr1daje važnost svojoj dugovečnosti iIi izgIedima za sutra, jer joj ned0staje por0dica i radost koju bi joj deca doneIa. Sekina priča sIuži kao dirIjiv prikaz sur0ve stvarnosti s kojom se mn0gi pojedinci su0čavaju kada se suoče s p0teškoćama u začeću i društvenim očekivanjima k0ja ih prate. 0sim raspada sv0jih brakova, Seka se takođe suočiIa s dub0kim gub1tkom svrhe i sreće k0ji često prate iz0stanak ispunjenog por0dičnog života.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here