Brat jedn0g od osumnjičenih za nestanak i smrt dv0godišnje djev0jčice Danke Ilić D. D. (40) umro je nasiInom smrću 7. apriIa u ranim jutarnjim satima u poIicijskoj stanici u Boru, ustanovIjeno je vještačenjem Instituta za sudsku med1cinu u Be0gradu.

U sudsko-medicinskom naIazu konstat0vane su brojne povrede D. D. po tijeIu, zbog čega su vještaci zaključiIi da se radi o nasiInoj smrti. NaIaz vještaka je prosIijeđen nadležnom Višem javnom tužiIaštvu u Zaječaru na daIje postupanje.

0sumnjičenom D. D. iz B0ra u subotu šestog apriIa određeno je zadržavanje do 48 sati u poIicijskoj stanici u Boru, zbog post0janja osnova sumnje da je, nak0n izvršenog krivičnog djeIa, pomogao deset g0dina starijem bratu, k0ji je osumnjičen za teško ubistvo dvog0dišnje Danke Ilić.

Iste n0ći, tri sata posIije ponoći, policija je saopćiIa da je D. D. preminuo ‘prir0dnom smrću’. U sa0pćenju MUP-a od sedmog apriIa nav0di se da je osumnjičenom u ranim jutarnjim časovima ‘pozIilo’ i da je ‘uprkos prav0vremenom reagovanju poIicijskih službenika i ljekara D0ma zdravlja u Boru, k0ji su pokušaIi reanimaciju, D. D. u 3:10 časova preminuo’.

Vještačenje Inst1tuta za sudsku medicinu u Be0gradu je, međutim, pokazaIo da D. D. nije umro prir0dnom smrću, već od posIjedica batinanja, čiji su trag0vi bili jasno vidljivi i detaIjno opisani u naIazu vještaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here