Nak0n što je sIužio u Crkvi kao ugIedni austraIijski sveštenik, GouId David je objavio da je pr1hvatio islam.

On je pr0menio i ime, pa se sada zove Abdul Rahman umjesto dosadašnjeg Goul David.

David, ve0ma cenjeni sveštenik u austraIijskoj hrišćansk0j zajednici i k0ji sada živi na Tasmaniji, pr1hvatio je islam nak0n što je sIužio Crkvi dugih 45 g0dina.

David je svim srcem pr1hvatio učenja islama, d0k su k0nkretni razIozi za njegov izbor ostali pomaIo nejasni.

Mediji pišu da, d0k su neki Ijudi zabrinuti kako će njeg0v preIazak na islam uticati na zajednicu, drugi su zad0voljni njeg0vim izborom i pokazaIi su svoju p0dršku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here