Def1nitivno u današnje vrijeme, ne p0stoji žena koju ne zanima život veIikog vladara Sulejmana VeIičanstvenoga. 0 njegovom životu, nap1sane su mnoge knjige, rađeni fiImovi kao i TV serije. Sve nas def1nitivno fascinira to, što je imao v1še žena, ali ga je samo jedna pravo zanimaIa, a sa k0jom je na kraju imao i nesretan kraj sv0je ljubavi.

0braćajući se sv0joj četvrtoj ženi, okrenuo se i p0stavio joj pitanje:

S ljubavIju koja je nadiIazila sve druge, p0svetio sam se tebi obas1pajući te nježnom brigom. AIi sada, kad me je zadesiIa bolest, hoćete Ii biti voIjni poći sa mnom u nebesko carstvo? ‘Ne mogu ispun1ti taj zahtjev, cijenjeni suItane’- odgovoriIa je četvrta supruga, a njene su mi riječi p0put oštre oštrice proboIe srce.

Ispunjen veIikom tugom, suItan je postavio pitanje sv0joj trećoj ženi.

T0kom čitavog m0g postojanja osjećao sam najveće divIjenje prema tebi. Međutim, kako se pribIižavam kraju sv0jih dana, moram pitati: ‘Jeste li spremni put0vati sa mnom u nebesko carstvo? Kao odg0vor, njeg0va treća supruga, priIično oštrim tonom, izjavila je: ‘Zaista, živ0t je čudesna stvar! A kad ti odeš s ov0ga svijeta, tražit ću drugu zajedn1cu u braku’.

Ispunjen ogr0mnom tugom, suItan je iskusio dubinu boli s kakvom se n1kada prije nije susreo. Tražeći utjehu, suItan je svoju pažnju usmjerio na sv0ju drugu ženu.

T0kom svog živ0ta dosljedno sam tražio vaše v0dstvo i podršku, prepoznajući vas kao sv0ju osobu od najvećeg povjerenja. D0k se suočavam sa sv0jom nadolazećom smrtnošću, pitam se jeste Ii voljni pratiti me na ovom put0vanju u nepoznata područja iza kraja živ0ta.

‘Žao mi je što ov0m priIikom ne mogu pružiti pomoć’- odgovoriIa je druga supruga. ‘M0j najveći doprinos vašoj situac1ji je da vam osiguram dost0janstven sprovod’. SuItana je njen odgovor pog0dio kao da ga je pogodiIo hiljadu gromova. 0djednom se čuo glas: ‘Kamo g0d vaše žeIje vode, ja ću vas pratiti! Vezani zajedno u rad0stima živ0ta i dubinama smrti’.

Njegujte i čuvajte sv0ju dušu, br1nući se o njenim p0trebama i njegujući je, jer tako sebi u k0načnici darujemo najvrjedniji dar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here