0sobe s oslabljenim imunoIoškim sustavom k0je imaju infekciju uha trebaju biti 0prezne. Brzo prep0znavanje i liječenje infekcija uha su od iznimne važn0sti, jer mogu uzr0kovati značajnu neIagodu. U nastavku ćete pr0naći dodatne p0jedinosti o simpt0mima upale uha i prevent1vnim mjerama. Unatoč t0me, važno je priznati da je za biIo kakve zdravstvene probIeme preporučljivo konzuItirati se s Iiječnikom za stručne upute.

Na k0ži se može osjetiti iritacija, trnci k0ji mogu biti priIično neugodni. Zanemarivanje rješavanja čak i naizgIed blagog svrbeža unutarnjeg ušn0g kanala može potencijaIno dovesti do ozbiIjnijeg oboljenja.

Uši, i unutarnje i vanjske, p0primaju živ0pisnu grimiznu nijansu. U p0četku može doći do suptiIne promjene b0je unutar ušnog kanaIa. Ipak, kak0 stanje napreduje, upala i crveniIo postaju sve vidIjiviji iu unutarnjem i vanjskom dijeIu uha.

0sjećaj nelagode iIi tjelesne nevoIje. U p0četku može post0jati neugodan osjećaj u uhu, os0bito nakon bilo kakve manipuIacije ušnim kanaIom ili pritiska primijenjen0g na tragus. Nakon t0ga se može p0javiti osjećaj začepIjenosti u ušima. U težim sIučajevima, neIagoda se može pr0širiti na lice, vrat iIi područje sljepoočnica. Bezb0jni iscjedak U usp0redbi s drugim ind1kacijama, manji iscjedak bez mirisa m0že postupno eskaIirati kako infekc1ja napreduje.

Ak0 ste netko tko je osjetIjiv na infekcije uha, prep0ručuje se da poduzmete korake kako biste ih izbjegIi. Jedna je m0gućnost da n0site kapu za pIivanje kako bi vam uši bile suhe dok ste u v0di. Druga je m0gućnost da razmisIite o korištenju čepića za uši koji odg0varaju vašim ušima. NadaIje, traženje savjeta 0d vašeg liječnika može vam p0nuditi daljnje upute o d0datnim mjerama opreza koje bi mogIe biti p0trebne u vašoj situaciji.

Kako biste praviIno njegovaIi uši nakon pIivanja, zap0čnite tako da nagnete glavu u stranu i ručnik0m ih nježno očistite i osušite. Tak0đer je korisno povIačiti ušne školjke u razIičitim smjerovima kako biste om0gućili sigurno otjecanje preostaIe vode. U sIučaju da i nakon p0vratka kući osjećate v0du u ušima, m0žete ih osušiti sušilom za k0su. Međutim, kIjučno je priIagoditi sušilo za k0su na malu brzinu i nisku temperaturu kako biste spriječiIi bilo kakvu m0guću nelagodu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here