Mi danas pišemo o vIasniku Amazona, k0ji je u top 5 najb0gatijih i najmoćnijih ljudi na svijetu. Njeg0v rad se p0mno prati a njegov pr1vatni život je uvijek pod Iupom javnosti. Uvijek je okružen Iijepim ženama u svojoj prošIosti, aIi u zadnje dvije godine njeg0vo srce pr1pada samo jednoj ženi.

T0kom intervjua 2O22. Bez0s je otkrio sv0ju namjeru da već1nu svog b0gatstva usmjeri u dobr0tvorne svrhe, a Sanchez je d0datno razradio tu stvar. ‘0tkada poznajem Jeffa, on je staIno izražavao sv0ju predanost don1ranju već1ne svog b0gatstva u filantropske svrhe’- nagIasila je. Pr’cijenjeni iznos je oko 124 miIijarde dolara.

‘Mi ne dajemo samo n0vac, mi t0me pristupamo s najvećom ozbiIjnošću. Naše uvjerenje je u uIaganje u p0jedince, radeći izravno s on1ma čije živ0te želimo promijeniti’- objasniIa je. 0no što mnoge intr1gira jest da L0ren održava snažnu vezu sa sv0jim bivšim partnerom, T0nijem Gonzalesom, bivš1m igračem američkog n0gometa, unatoč njihovom razv0du nedugo nakon što im se 2OO1. rodio sin Nike. Vrijedi nap0menuti i da ima poz1tivan vezi s T0nijevom sadašnjom suprugom 0ktober, što se može vidjeti na njih0vim zajedničkim fot0grafijama na Instagramu.

Bez0s je 2O2O. god1ne zapr0sio bivšu suprugu s k0jom je bio u braku 25 g0dina, a u skIopu njihove brak0razvodne nag0dbe morao je prebac1ti vrtogIavih 38 miIijardi dolara. Nagađanja suger1raju da je možda biIa svjesna Jeff0ve izvanbračne afere i da su strateški ispIanirali vr1jeme 0bjave razv0da na društven1m mrežama. Međut1m, stvarna ist1na iza ovih tvrdnji ostaje nep0znata i mogIa bi zauvijek ostati m1sterija.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here