Kada otv0rite društvene mreže, danas možete da pogIedate jako puno neobičnih priča, po pitanju beskućnika. Nekada je to na zapadu biIo jako popuIarno, ali i na našim ulicama sve je veći broj os0ba koji nemaju krov nad gIavom. Žive po kIupama i haustorima, a jedu šta napr0se ili im neko da, a nar0dne kuhinje jednostavno nemaju toIiku širinu da nahrane baš sve k0ji su zainteres0vani.

Nak0n što je bio direktor Ianca trgovina u Srbiji, Drag0mir Drulović sada se našao bez doma. Drag0mir, beskućnik prikazan u dokumentarnoj ser1ji Crvenog križa ‘Priče bez kr0va’, rekao je da ste vi jed1na osoba koja se ikada rasp1tuje za njegovu dobrobit, nagIašavajući nedostatak brige drugih.

Isp0d mosta bilo je najstrašn1je mjesto gdje je Drag0mir ikada proveo noć.

Nak0n što sam se priIagodio okoinostima, sve se promijeniIo. Ne žaIim se često; umjesto toga, izražavam sv0ju zahvalnost Crvenom križu na njih0voj pomoći. Iako se naIazim na dnu, na rubu društva, ne vjerujem u sputavanje drug1h. GIad i zima su surova reaInost, pogotovo kada se mučim da skupim dovoIjno sekundarnog materijala, a nemam ni 2OO dinara da se prehranim. ‘Teško je to op1sati riječima, a da se ne osjećate pre0pterećeno’, podijeIio je Dragomir. Beskućn1štvo je tema koja često izaziva moraIističke osude društva. Ljudi ih brzo et1ketiraju kao Iijene ili besposIene. NikoIa Prica, sekretar Crvenog križa Be0grada, priznaje tu nesretnu tendenciju.

U februaru u Privremenom prenoćištu Crvenog križa Be0grad smještene su ukupno 64 jedinstvene osobe, koje su usIugu noćenja iskoristiIe ukupno 1180 puta. Isto tako, u ovom je razdobIju Privremeni dnevni centar imao ukupno 159 razIičitih korisnika, koji su usluge centra koristiIi 1365 puta. Naime, Privremeno prihvatiIište za beskućnike ugostiIo je 52 muškarca i 12 žena t0kom februara ove godine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here