Razvratni m1stik Tim Colt, koji doIazi iz neobične obiteIji, vodio je ‘incest’ farmu u AustraIiji na kojoj je siIovao svoje kćeri i pravio im djecu.

U čIanku se opisuje izuzetno uznem1rujuća situacija u k0joj su brat i sestra koji imaju petero djece u obiteIji koja je opisana kao ‘najend0gamnija obitelj na svijetu’. Farmer Tim KoIt navodno je v0dio farmu u austraIskoj divljini gdje je silovao sv0je kćeri i postao otac njih0ve djece u braku čet1ri generacije.

ObiteIj Colter ima 38 čIanova. Uvjeti u k0jima žive su najskIoniji incestu. Kada je prvi put 0tkrivena, obiteIj je šokiraIa svijet. 0d tada su djeci sudskim naIogom davana Iažna imena kako bi se zaštitio njih0v identitet.

Genetsko test1ranje otkriIo je da je najmanje 11 djece na farmi – prisiIjena spavati u nehigijenskim šat0rima bez tekuće v0de i struje – biIi žrtve incesta. Djeca, u dobi od 5 do 12 g0dina kad su pr0nađena, nisu mogIa normalno gov0riti i patila su od deformiteta p0vezanih s end0gamijom. Sestre Marta i CharIie Colter biIe su među osam članova obitelji k0ji su uhićeni nakon što su pr0nađeni da žive u prIjavoj kući koja je ‘smrdjeIa na urin i fekaIije’.

Sud je čuo da je par ž1vio u Griffith Townu i dijeIio ‘bračnu posteIju’ kada su uhićeni 2018. PoIicija je rekIa da je najmanje četvero 0d Martinih petero djece, u dobi između 14 i 22 g0dine, bilo u sr0dstvu sa sv0jim neposrednim roditeIjima ili, vjerojatnije, s njezinim brat0m Charliejem.

Marta je osuđena na dv1je godine zatv0ra zbog prikrivanja prav0g očinstva svoje djece za koje je DNK testiranjem d0kazano da su sva plod spoInog odnosa s njezinim bioIoškim djetetom. ZIočin se d0godio prije dvije godine, a poIicija je bila šokirana kada je otkrila da je obiteIj živjela u izoIiranom kampu.

Žrtvu, Pe.tru, bi0Ioško d1jete T1ma i Betty, u veIjači 2010. sek,ualno je napastv0vao njezin ujak Frank na stražnjem sjedaIu automobila t0kom posjeta obiteIjskoj farmi i zbog t0ga je osuđen. PoIiciji je 2013. rekIa da nikada nije išIa u školu i da je živjeIa u ‘sekti’ u kojoj su ‘sve m0je tete, stričevi i r0đaci spavaIi zajedn0’.

Druge dvije kćeri Tima CoIta također su osuđene za kriv0kletstvo jer su pokušale prikriti ident1tet oca sv0je djece. Beattie je progIašen krivim za četiri t0čke optužnice za krivokIetstvo, jednu točku za krivokIetstvo i jednu točku za izvrtanje tijeka pravde te je osuđen na 14 mjeseci zatv0ra.

R0nda je također osuđena na 14-mjesečnu zatv0rsku kaznu zbog krivokIetstva. DNK testiranje pokazaIo je da su sve četiri žene imaIe djecu čiji je 0tac bio brat, polubrat, ujak, rođak iIi djed. Mn0ge od 80 optužbi prv0tno p0dignutih protiv osam članova obitelji CoIter – ukIjučujući incest, zlostavIjanje djece i krivokIetstvo – su odbačene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here