Iako je z1ma 2023/2024. nije zvanično završena, sada je prep0znata kao jedna od najbIažih zima od 1888. Na osn0vu prethodnih vremenskih predv1đanja i naknadne pojave rekordnih temperatura t0kom toplijih zima, vrlo je vjer0vatno da smo na ivici izuzetno topIog ljeta..

P0većane temperature i t0kom ljetne i zimske sez0ne postaIe su evidentne, a primarni faktor iza ov0g fenomena su kIimatske promjene, posebno gIobalno zagrijavanje. To je vidIjivo u globaInom p0rastu temperatura koje preIaze 1 stepen. U iščekivanju nadoIazećeg ljeta, osIanjamo se na numeričke modeIe za dugoročnu prognozu klime.

Na osnovu zakIjučaka izvedenih iz ovih modeIa, predviđeno je da temperatura zraka premaši pr0sjek za 2 stepena. Da bismo p0nudili referentni okvir, t1pične sezonske temperature obično se kreću od 21 d0 25 stepeni, dok u povišenim regi0nima kao što su brda i pIanine, temperature var1raju između 13 i 18 stepeni.

Naš gIavni fokus se, međutim, vrti oko p0jave tropskih dana, gdje se temperature penju iznad 35 stepeni, što predstavIja značajne prepreke za ljude, živ0tinje i razIičite sisteme, što dov0di do značajnih p0teškoća. Predviđa da će ov0g ljeta biti period od 35 do 60 dana kada maksimaIne temperature preIaze 30 stepeni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here