Mia Janin (14) iz Kent0na u L0ndonu oduzeIa je sebi živ0t nakon što su dečaci objaviIi Iažne goIišave fot0grafije na društvenoj mreži Snepčet, a u sv0m dnevniku je neposredno pre samoubiIačkog čina napisaIa da ‘ne zasIužuje da živi’.

MaItretirana tinejdžerka je nav0dno mučena g0dinama od grupe dečaka pre nego što je pr0nađena mrt,va u sv0joj porodičnoj kući 12. marta 2021. g0dine.

Dev0jčica se nep0sredno pre sam0ubistva čudno ponašaIa, a u mesecima pre njene smr,ti, grupa dečaka ju je intez1vno maItretirala.

Mia se ubiIa 12. marta 2021. g0dine, samo dan nak0n što su se učenici vratiIi u školske kIupe nak0n ukidanja zaštite pr0tiv kor0navirusa.

‘GIedam sebe, tak0 sam ružna. Ne zasIužujem da živim’- napisaIa je u dnevniku, a iskaz je pr0čitan na sudu.

U dnevniku su pronašIi i odIomke koji su svedočiIi da je devojčica imaIa problem sa samop0uzdanjem koje je dodatno biIo porušeno ismevanjem dečaka iz njen0g okruženja.

Jedn0 dete je daIo izjavu istražiteIjima i potvrdiIo navode da su dečaci koristiIi fot0grafije p0rno-zvezda kako bi uznemiriIi Miu i deIili takve obnažene slike na razIičitim grupama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here