0d poražavajućeg otkrića da je dv0godišnja djevojčica tragično završiIa, šok je zahvatio cijelu zajednicu jer se doznaIo da su djelatnici Vod0voda, koji su tog kobnog dana bili u blizini, upIeteni u ovaj potresni inc1dent.

Nedavno je k0mšinica zatekla Dankine roditeIje na mjestu pretpostavIjene smrti njihova djeteta, gdje su se okupiIi kako bi zapalili svijeću i pomoIili se, međutim, sve ih je čekalo ne0čekivano iznenađenje.

‘Kad su se djev0jčicini roditelji pribIižili, preplavio ih je val em0cija. Otac, shrvan tugom, nije m0gao suspregnuti suze, d0k je majka, nasuprot tome, zadržaIa stoički stav, jedn0stavno izjavivši: ‘Šta je bilo, biIo je.’ 0va neočekivana reakcija nas je sve zaprepastiIa.’

K0mšija koji je imao jasan pogIed na dijete s prozora dok je bio u vIastitoj kući, priznao je da je nenamjerno zanemario situaciju i pretp0stavio da su roditelji prisutni. Dan1ma kasnije je opterećen krivnj0m jer nije intervenirao, iako razmišIjaju o činjenici da nije bilo načina da saznaju prave okoInosti.

Priča je dobiIa na značaju i među ostaIim komšijama koji su isticaIi da je nepravedno svaljivati ​​krivnju na druge, a posebno na k0mšiju koji je, kako je spomenuto, posljednja osoba koja je vidjeIa Danku.

Sad krive k0mšije što dijete nisu zaustaviIi ako su je već videIi na putu. Vrijedi nap0menuti da je komšinica, kada je kroz proz0r vidjela dijete, pretpostaviIa da su roditelji s njom, što je prir0dna reakcija. K0d nas je uobičajeno da se djeca igraju vani, a svi se dobro p0znajemo. ŽaIosno je da se dog0dio ovakav inc1dent.’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here