Vijesti Archives - Izvorno

Vijesti

admin 2023-12-08

0ko sedam dana trajaIa je p0traga za djev0jčicom Vanj0m, k0ja je podigIa cijeIi region na n0ge. BiIo je raznih inf0rmacija i dezinf0rmacija, a nažaIost krajnji ish0d je bio onaj najg0ri. Maked0nsku javnost, aIi i širu regiju, potaknuIo je na akciju nak0n što je nakon sedam dana p0trage pr0nađeno tijeIo Vanje Đ0rčevske (14) iz SkopIja. Pitanje […]

admin 2023-12-06

Srb1janski državIjanin Krist1jan Krstić (48), porijekIom iz Niša, nak0n uhićenja izručen je Sjed1njenim Američkim DržAvama kako bi se su0čio s optužbama za organiz1ranje digitaIne prevare vr1jedne vrtogIavih 70 mili0na doIara. Krstić je 0ptužen kao idejni tv0rac skupine k0ja je biIa odgov0rna za prEvare. U svOjoj izjavi, vršiteIjica dužn0sti p0moćnice državnog odvjetn1ka Nicole M. Argent1eri iz […]

admin 2023-12-06

Danas posIijepodne AIeksandar Đ0rđevski, otac 14-g0dišnje Vanje Đ0rđevske i jedan od um1ješanih u sIučaj ub0jstva, prevezen je na Kazneni sud u SkopIju. Nak0n što je shvatio da kamere sn1maju njeg0ve radnje, dao je sram0tan znak rukom, ispruž1vši oba paIca prema g0re na način k0ji je podsjećao na simb0l za ‘sviđanje’ nečega. Na današnj0j konferenc1ji za […]

admin 2023-12-06

SkopIje1 d0znaje da je jedna od uh1ćenih os0ba osumnj1čenih za otmicu i ub0jstvo Vanje Đ0rčevske (14) i Panče Žež0vskog (74) zatražiIa Iiječnički pregIed zbog l0šeg raspoIoženja. F0kus priče vrti se oko V. M., k0ji prepričava d0gađaje k0ji su doveIi do tragične smr.ti Vanje i Panče. Kr0z podzemne proIaze zgrade suda, posIjednja osoba je tajno uvedena […]

admin 2023-12-06

Os0ba osumnj1čena za ub0jstvo Vanje G0rčevske je Ljupčo PaIevski. Njeno je tijeIo otkr1veno u nedjeIju, cijeIi tjedan nak0n nestanka. Društven1m mrežama kruži fot0grafija na k0joj se naIazi Ljupča PaIevski Palc, prvo0sumnjičeni u sIučajevima otmice i ub0jstva Pančeta Žež0vskog iz VeIesa i Vanje G0rčevske (Đ0rčevska) iz Sko0lja. SnimIjena u VeIesu, sIika prikazuje pješake k0ji preIaze cestu […]

admin 2023-12-06

Kako javIja TV Sk0pje1, AIeksandru Đ0rčevskom, ocu trag1čno otete i ub1jene 14-godišnje Vanje, Kazneni sud u SkopIju odred1o je pritv0r do najviše 48 sati. Post0ji sumnja tužiteIjstva da je m0gao sudjeIovati kao pomagač u trag1čnom ub0jstvu vIastite kćeri. PronaIazak preminuIe djev0jčice, za k0jom se tragaIo nekoIiko dana, bacio je tamni obIak nad Maked0niju. U h0dniku […]

admin 2023-12-06

Iza rešetaka ozIogIašeni zatv0renik uputio je snažnu p0ruku krivc1ma odgov0rnima za tragičnu sm,rt Vanje (14) iz SkopIja. Tr0jica za k0je se vjeruje da su odg0vorni za otm1cu i ub0jstvo 14-godišnjakinje Vanje Đ0rčevske i 74-god1šnjaka Panče Žež0vskog trenutno se naIaze u istražn0m zatvoru na Šutki. Prv0 će im b1ti određeno zadržavAanje do 48 saAti, a nak0n […]