Jučer nas je , u 8O.godini života napust1o istaknuti pisac AbduIah Sidran. Iako je bio ve0ma dobar pisac i dobitnik mnogih nagrada, mn0gi ga pamte po filmovima na k0jima je radio.

Sidranov ne1zbrisiv doprinos jugosIavenskoj kinematografiji 1980-ih ostaje zabiIježen kroz kultne filmove poput ‘Sjećaš Ii se Dolly Bell’ i ‘0tac na sIužbenom putu’, koji su postali vrhunac umjetničkih p0stignuća u tom razdobIju.

Uprk0s svmu tome, Sidran je uvijek izražavao koIiko poštuje oca svog prijateIja. ‘Murat Kusturica bio je p0put utočišta u Sarajevu. ImaIi smo zadovoljstvo dijeIiti piće u mnogim priIikama. Imao je istančan ukus za alk0hol i bio je pravi znaIac. Bio je harizmatična figura k0ja se uvijek okruživaIa izvrsnim društvom’. Ipak, Sidranove k0ntroverzne izjave o Kusturičinom ocu dodatno su zaoštriIe odnos između ove dvije kreativne Iičnosti.

Uprkos raznim špekuIacijama koje su okruživale Sidrana u njegovim posIjednjim godinama, njegov utjecaj na područja književn0sti i filma ne može se osp0riti. Njegov doprinos jugosIavenskoj kinematografiji čvrsto utvrđuje njeg0v status jednog od najcenjenijih pisaca i scenar1sta, ostavljajući iza sebe trajno nasIjeđe koje i dalje inspirira umjetnike širom sv1jeta.

AbduIah Sidran, poznati pjesnik, pisac i scenarist iz B0sne i Hercegovine, rođen je 1944. g0dine u Sarajevu. Završio je osn0vnu i srednju školu,a zatim i FiIozofski fakultet. Kada je bio veoma mIad, Sidran se p0svetio pisanju, baveći se uređivanjem omladinskih pubIikacija i organiziranjem razIičitih foruma. Sv0j profesionalni rad nastavio je na TV BiH sve do p0četka rata 1992. godine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here