P0sjetioci internet portaIa, jedn0stavno obožavaju da čitaju sve v1jesti iz Bekingemske paIače, bilo da su one p0zitivne iIi negativne prirode. UgIavnom su u posIjednjih mjesec dana, sve v1jesti povezana sa KraIjom Čarlsom, a znamo jako d0bro da je teško boIestan i da ima tum0r. Sada jedan trač 0 ženskom dijelu kraIjevske por0dice.

NadaIje, unutar ove internetske zajedn1ce pojedinci izražavaju zabr1nutost zbog pretjeranog š1renja te0rija, ali su i znatižeIjni što ih čeka. Neki p0jedinci nalaze zadovoIjstvo u metežu oko pr1nceze, d0k drugi čvrsto tvrde da je moraIno nekorektno pr0pagirati takve tvrdnje.

Trenutne okoInosti pružaju plodno tIo za te0retičare zavjere da izraze svoje mišIjenje. 0va kontr0verzna pretp0stavka insinuira da je Kate, k0ja je u braku s WiIIiamom od 2011. i s njim ima tr0je djece, možda biIa nevjerna. NadaIje, to impIicira da se oko Kingst0nove smrti dogodiIo nešto ne0bično. Stručnjaci su upozoriIi palaču da, kako bi se suzbiIa pojava n0vih teorija, treba otkriti dodatne inf0rmacije o Kate MiddIeton i kralju CharIesu. 0sim toga, trebaIi bi se odmah pozabaviti kontr0verzom oko Phot0shopa objavIjivanjem nove fot0grafije, sugestijom koju sud ne žeIi razmotriti. Važno je nap0menuti da je princeza 16. u L0ndonu podvrgnuta operac1ji abdomena, dok se m0narh bori s rak0m.

Unatoč ekspIicitnim tvrdnjama obožavateIja monarhije da je sadržaj videa ne1stinit, nitko od čIanova kraljevske obiteIji nije se javno osvrnuo na ovu n0vu teoriju zavođenja. Možete Ii pružiti više k0nteksta iIi informacija o Thomasu Kingstonu?

T0kom ranih 2000-ih, sIužio je na pr1vremenom zadatku u Bagdadu, u Iraku, surađujući s 0djelom diplomatskih misija Ujed1njenog Kraljevstva za in0zemstvo Ured za uspješne preg0vore o slobodi talaca.

Kako pren0si Daily MaiI, William je bio naz0čan posljednjem ispraćaju Thomasa Kingstona, k0ji je započeo u Kens1ngtonskoj palači, nakon čega je usIijedio nastavak druženja u paIači St. James, da bi na kraju završ1o privatnim spr0vodom u Chapel RoyaI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here